پروژه امیر آبادیان تاورکرین H30/30

دستگاه بعد از ۵ سال کارکرد قبل از دمونتاژ کردن

تصویر تاورکرین H30/30 قبل از فروش به پروژه امیر آبادیان که کل دستگاه اورهال اساسی و رنگ درجه یک شده بود

image
image
image
image
image
image
image

عکس موقعیت دستگاه در ساختمان ازنمای خیابان خدامی

یگانه کرین