image
image
image
image
image

 

Potain 427 C 30 متر 30 متر 3 تن 1 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp
Potain 427 E 30 متر 33 متر 3 تن 1.25 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp
Potain 427 G 30 متر 36 متر 3 تن 1.25 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp
Potain 427 L 30 متر 36 متر 3 تن 0.75 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp
Potain 427 M 30 متر 33 متر 3 تن 0.75 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp
Potain 428 A 33 متر 36 متر 3 تن 1 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp
Potain 428 C 36 متر 36 متر 3 تن 1 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp
Potain 428 G 36 متر 33 متر 3 تن 1 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp
Potain 429 A 40 متر 37 متر 3 تن 1 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp
Call Now Buttonاستعلام قیمت فوری