پروژه امیر آبادیان تاورکرین H30/30

تصویر تاورکرین H30/30 قبل از فروش به پروژه امیر آبادیان که کل دستگاه اورهال اساسی و رنگ درجه یک شده بود.